Årsmöte 2020

Styrelsens årsmöte för Femkampsklubben Av År 1992 kommer att hållas den 6 februari 2020 kl. 19:00 i Staffanstorp.

Preliminär dagordning:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträk-
  ning) för det se¬naste räkenskapsåret.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 8. Fastställande av medlemsavgifter.
 9. Fastställande av grenar, regler, funktionärer och datum för kommande års femkamper.
 10. Fastställande av anmälningsavgifter, startavgifter och datum för erläggandet av avgifterna för kommande års femkamper.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Övriga frågor
 13. Mötets avslutande.