Styrelsens årsmöte 2024-02-15

Då är det dags för styrelsens årsmöte, där årets grenar och datum skall fastställas.

DAGORDNING VID FEMKAMPSKLUBBEN AV 1992’S                   ÅRSMÖTE 2024-02-15

Plats:         Platsen är aviserad via mail

Tid:           ca: 19:00

Kallade:    Jörgen Larsen, Robert Larsen, Per Axelsson, Thomas Larsen, Jonny Green, Andreas Larsen, Mattias Larsen, Anton Axelsson.

     1.      Mötets öppnande

     2.      Val av ordförande och sekreterare för mötet.

     3.      Val av protokolljusterare och rösträknare.

     4.      Fastställande av röstlängd för mötet.

     5.      Fastställande av föredragningslista.

     6.      Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

     7.  a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

          b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträk-
   ning) för det se­naste räkenskapsåret.

     8.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

     9.      Fastställande av medlemsavgifter för år 2025.

     10.    Fastställande av grenar, regler, funktionärer och datum för 2024 års femkamper.

     11.    Fastställande av anmälningsavgifter, startavgifter och datum för erläggandet av avgifterna för 2024 års femkamper.

     12.    Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

     13.   Övriga frågor                  

14.             Mötets avslutande.